قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي پيماني و كاركنان عزيز پيماني و قراردادي

 
کد خبر: 9036    1396/03/23

نظر به اينكه مقرر گرديده است امضاء افراد در سامانه احكام كارگزيني به صورت ديجيتال تعريف و از تاريخ 01/04/1396 مورد استفاده قرار گيرد، مقتضي است حداكثر تا تاريخ 96/3/31 جهت ثبت امضاء ديجيتال خود به اداره كارگزيني مراجعه نماييد.
ساعت مراجعه: 8 الي 13 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند