اطلاعات تماس

شماره ها:

مستقيم:08138272692

نمابر:08138380697

داخلي 448

آدرس پستي:

دانشگاه بوعلي سينا-مديريت منابع انساني و پشتيباني-كد پستي 6517838195

صندوق پستي:651754146

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند