شرح وظایف اداره آمار

تهیه، تنظیم و آنالیز اطلاعات آماری در سطح دانشگاه

تهیه و بررسی گزارشات آماری واحدهای مختلف حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات بوجود آمده درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی

تهیه طرح­های موضوعی آماری در واحدهای مختلف دانشگاه

انجام محاسبات و تطبیق و کنترل روند و وضعیت موجود با معیارها و استانداردها

بررسی، تهیه و اجرای طرح ERP  و MIS در دانشگاه با هماهنگی مقامات مافوق

تحلیل فرایندهای مکانیزه موجود در دانشگاه و هماهنگ­سازی روندها و فرآیندها با معیارها و استانداردهای موجود

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند