آئین نامه ها و فرم ها > آئين نامه ها و بخشنامه هاي معاونت

  • آئين نامه ها و بخشنامه هاي مديريت امور اداري
  • ئين نامه ها و بخشنامه هاي مديريت طرحهاي عمراني
  • آئين نامه ها و بخشنامه هاي مديريت امور مالي
  • آئين نامه ها و بخشنامه هاي اداره آمار
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند